Fimatic hyödyntää simulointia sekä varastoratkaisu- että tuotantoprojekteissa. 

Simulointia käytetään tuotanto- ja logistiikkaprosessien tutkimiseen ja suunnitteluun. Tämä tehdään tietokoneella tuotetun virtuaalisen mallin avulla. Tuotantolaitoksesta, varastosta tai logistiikkakeskuksesta rakennetaan kolmiulotteinen malli. Kolmiulotteisuus tekee mallista havainnollisen ja helpottaa keskustelua kehitysideoista.

Identtisyys todellisen ja virtuaalisen järjestelmän välillä varmistetaan mallin eri osien materiaalivirtoina ajan funktiona. Malli sisältää usein moninaisia ohjaussääntöjä, kuten toiminta-aikojen vaihteluja, kysynnän vaihteluja ja riippuvuussuhteita. Parhaimmillaan simuloinnilla löydetään kokonaan uusi ratkaisu tutkittavien vaihtoehtojen rinnalle. Simuloinnilla voidaan myös syventyä tuotantoympäristöön, jota vasta suunnitellaan toteutettavaksi. Näin vältetään kalliit testaukset ja pienennetään virheinvestoinnin riskiä.

Todellisuutta tarkasti kuvaavalla mallilla päästään vastaamaan kapasiteettiin, toimitus- ja tuotantokykyyn, tuotantosuunnitteluun ja taloudellisiin tuloksiin liittyviin kysymyksiin. Mikä on paras tapa toteuttaa uusi logistiikkakeskus? Kuinka paljon henkilöstöä tarvitaan tuotantolinjoille tulevilla volyymeillä? Mihin muodostuvat linjojen pullonkaulat, jos tavoitteemme on 30 % tuottavuuden kasvu? Millä tuotantomallilla saamme tehtaasta suurimman kokonaistuoton? Onko olemassa todellista vaihtoehtoa uusinvestoinnille?
 

Simuloimalla voidaan:

  • verrata toteutusvaihtoehtoja jo ennen varsinaista investointia
  • ennakoida tulevia materiaalivirtoja ja kehittää nykyisiä prosesseja
  • tutkia järjestelmän herkkyyttä kysynnän ja tuoteyhdistelmien vaihtelulle
  • etsiä tuotannon pullonkauloja ja testata erilaisia kehitysvaihtoehtoja
  • todeta tuotannon ohjaamiseen vaikuttavat raja-arvot
  • nopeuttaa merkittävästi suunnittelua ja kehitystä
  • helpottaa päätöksentekoa tarjoamalla vaihtoehdon arvokkaille testeille
  • hakea optimaalinen ratkaisu usean samanaikaisen epävarmuustekijän vallitessa.